Trang chủ » Năm 2019 Hà Nội: chú trọng gọi người đã tốt nghiệp đại học đi nghĩa vụ quân sự